Acacia and Melaleuca.

Scientific Name: Platycercus adscitus
Subscribe to Acacia and Melaleuca.
Subscribe to me on YouTube