Eucalyptus viminalis.

Scientific Name: Pardalotus quadragintus
Subscribe to Eucalyptus viminalis.
Subscribe to me on YouTube