Streptopelia senegalensis

Scientific Name: Streptopelia senegalensis
Subscribe to Streptopelia senegalensis
 and   @birdsinbackyards
                 Subscribe to me on YouTube